Payment methods

Payments for purchases on the site in the Republic of Armenia can be made only in AMD by the following payment methods:
card payment

ArCa, Visa and MasterCard online payment systems,

logo idram e1568619269903

idram payment
by system,

transfer

by bank transfer to our billing account.

credit card security

Attention: Personal and card details required for online payments are only available on the protected payment systems / bank protected pages. The above information is not stored on the Site.

returns

Attention: The refund of the returned goods is made only in the manner in which the payment was received. For example, if you paid by credit card, the amount cannot be refunded in cash and will be refunded by canceling the card transaction.

returns

Attention:․ As the product on the site is made on-site immediately upon receipt of the order, please note that it will be ready within 20-25 days (including non-business days) after receiving your order. Depending on the volume of orders, it may take up to 30 days (including non-business days) to delay.

Delivery procedure

  • shipping and delivery Երևանի տարածքում առաքումը կատարվում է՝ «Հայփոստ» ՓԲԸ միջոցով կամ առաքիչի միջոցով։
  • shipping and delivery Դեպի ՀՀ մարզեր և Արցախ՝ «Հայփոստ» ՓԲԸ միջոցով։
  • shipping and delivery Դեպի արտերկիր առաքումն իրականացվում է «Հայփոստ» ՓԲԸ և «YIWU PROFF» ՍՊԸ գործընկերների միջոցով։
  • shipping and delivery Ժամը 18:00-ից հետո ընդունված պատվերների առաքումն իրականցվում է հաջորդ օրը:
  • check list Ընկերության կողմից հայտարարված հատուկ առաջարկների դեպքում պատվիրված ապրանքների առաքումը կարող է իրականացվել հատուկ պայմաններով և/կամ զեղչերով:
  • check list Առաքման պահին` գնումները ստանալիս, անհրաժեշտ է ստուգել ապրանքների համապատասխանությունը պատվերին, ապրանքների տեսքը, քանակը:
  • check list Եթե առաքման պահին գնումների համար վճարումն արդեն կատարված է, ապա պատվերը հանձնվում է միայն անձամբ պատվիրատուին, որի համար առաքիչը իրավունք ունի պահանջելու որևէ անձը հաստատող փաստաթուղթ:
  • check list Պատվերը համարվում է կատարված պատվիրատուի կողմից ստացական թերթիկը ստորագրելու դեպքում:

Product Return Procedure

remove

Purchased items cannot be returned if they were shipped and the customer signed the receipt.

remove

Purchased items cannot be returned or exchanged if they are made to order.

clipboard

The Customer has the right to refuse the goods only until the shipment is accepted (signature of receipt).

bill

Reasons for refusal may be due to non-compliance with the order, poor or damaged product.